Loading...

Công cụ giao dịch

Rollover

Rollover là gia hạn thanh toán (xuất chi) cho một vị thế mở cho đến ngày giao dịch tiếp theo – tương ứng với việc thay đổi hợp đồng đáo hạn trước ngày hết hạn, bằng một hợp đồng mới. Sự khác biệt về giá giữa hai hợp đồng được điều chỉnh.