GIÁO DỤC CỦA CHÚNG TÔI

Sử dụng các công cụ giáo dục của iPromarkets để hiểu thuật ngữ thường được sử dụng trong giao dịch hoặc đọc tin tức thị trường có thể giúp bạn đưa ra dự đoán chính xác hơn.

Tin tức thị trường

Theo dõi các bảng tin có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính, để giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư và giao dịch đúng đắn.

Bảng thuật ngữ

Tìm hiểu các thuật ngữ và từ vựng phổ biến liên quan đến thị trường giao dịch và tài chính nhờ bảng thuật ngữ mở rộng của chúng tôi.

BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO

BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO

Đăng ký

Điền vào mẫu đăng ký để mở tài khoản iPromarkets và xác nhận email.

Xác minh

Scan và gửi các tài liệu xác minh cần thiết để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Nạp quỹ

Nạp quỹ tài khoản của bạn từ số tiền tối thiểu trở lên và bắt đầu giao dịch với các công cụ yêu thích của bạn.