Loading...

Công cụ giao dịch

Cổ tức

Cổ tức là một phần lợi nhuận của một công ty chi trả cho các cổ đông theo lịch thường xuyên. Hai yếu tố quan trọng nhất trong lịch cần được lưu ý là ngày “chia cổ tức” và “thanh toán”.