Loading...

Công cụ giao dịch

Các Ngày Lễ

Theo dõi các ngày lễ thế giới có thể ảnh hưởng đến giao dịch và đầu tư của bạn. Bạn có thể xem biểu đồ để biết nếu các thị trường đóng cửa vào các ngày lễ, hoặc thời gian đóng cửa khác với thường ngày, để giao dịch hợp lý.