Loading...

ເຄື່ອງມືການເທຣດ

Rollover

Rollover ແມ່ນການຂະຫຍາຍເວລາການຊໍາລະ (ການຈ່າຍເງີນ) ຂອງສະຖານະທີ່ເປີດຢູ່ຈົນຮອດມື້ເທຣດຕໍ່ໄປ ຄວບຄູ່ໄປກັບການປ່ຽນແປງສັນຍາກ່ອນຄົບກໍານົດດ້ວຍສັນຍາໃໝ່. ລາຄາທີ່ຕ່າງອອກໄປຈະຖືກປ່ຽນແປງໃນສັນຍາໃໝ່.