Loading...

ເຄື່ອງມືການເທຣດ

ເງີນປັນຜົນ

ເງີນປັນຜົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດທີ່ຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນຕາມກໍານົດເວລາ ສອງປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຄວນຮູ້ຄືວັນທີ່ “ຈ່າຍເງີນປັນຜົນ” ແລະ ມື້ທີ່ “ໄດ້ຮັບຈິງ”